The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

Użytkownik o tych danych już istnieje!
Ten kurs został dodany do ulubionych
Kurs został usunięty z ulubionych
Aby zarządzać ulubionymi musisz być zarejestrowany.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Wpisane has\u0142a nie s\u0105 jednakowe.", "NO_SEARCH_RESULTS": "Brak wynik\u00F3w wyszukiwania." }
??????

Polska

Polska

Warunki użytkowania

1. Zakres

Przedstawione poniżej Warunki Użytkowania dotyczą korzystania z serwisu internetowego Akademii Aesculap (zwanego dalej ”Serwisem Internetowym AAC"), prowadzonego przez Aesculap Akademie GmbH.

Serwis Internetowy Akademii Aesculap (www.aesculap-academy.com, z uwzględnieniem wszystkich powiązanych z nim lokalnych stron internetowych i sub-domen) to interaktywny sieciowy serwis oferowany przez Aesculap Akademie GmbH. Logując się do Serwisu Internetowego AAC, użytkownik akceptuje przedstawione poniżej Warunki Użytkowania. Logowanie do serwisu lub korzystanie z niego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Warunków Użytkowania. Wszelkie regulaminy użytkowników, których postanowienia są sprzeczne z niniejszymi Warunkami Ogólnymi Użytkowania nie będą miały zastosowania.

Aktualne nazwiska i dane kontaktowe upoważnionych przedstawicieli B.Braun można znaleźć na stronie ’Dane Szczegółowe’ Serwisu Internetowego AAC.

2. Podstawowe informacje o platformie

Portal dostępny jest pod adresem www.aesculap-academy.com oraz pod innymi lokalnymi domenami działającymi w poszczególnych krajach. Portal Aesculap Akademie GmbH prezentuje informacje specyficzne dla każdego z państw na temat ustawicznych kursów edukacyjnych oferowanych przez Aesculap Akademie GmbH, które są przeznaczone dla lekarzy, pracowników służby zdrowia oraz dyrektorów szpitali. Treść serwisu jest regularnie aktualizowana przez zespół redakcyjny. Aesculap Akademie GmbH zastrzega sobie prawo do modyfikowania usług oferowanych przez platformę lub oferowania innych usług. Aesculap Akademie GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez użytkowników, klientów i partnerów, w tym za ich zgodność z przepisami prawa, prawidłowość i rzetelność.

Kluczowe informacje na temat Serwisu Internetowego i jego funkcjonowania:

1. Serwis Internetowy jest platformą oferującą zestaw kursów szkoleniowych dla lekarzy, pracowników służby zdrowia zatrudnionych w szpitalach i innych praktykach, a także osób zarządzających szpitalami.
2. Nie jest pobierana opłata za korzystanie z serwisu. Aesculap Akademie GmbH zastrzega sobie prawo do zamieszczania na jego stronach reklam oraz banerów
3. Przynależność do serwisu jest bezpłatna i nie ma charakteru wiążącego.
Procedura uwierzytelnienia podczas logowania wymaga podania nazwy użytkownika i hasła (dane logowania), które użytkownik definiuje samodzielnie podczas procesu rejestracji.

3. Zawarcie umowy i świadczenie usług

3.1 Identyfikacja, rejestracja i dostęp do portalu

Korzystanie z Serwisu Internetowego AAC w pełnym zakresie wymaga uprzedniej rejestracji oraz zdefiniowania i aktywowania wymaganych danych do logowania, ze szczególnym uwzględnieniem hasła. Wprowadzenie danych identyfikacyjnych i rejestracja użytkownika są bezpłatne.
Dodatkowo, użytkownik zobowiązany jest oświadczyć, że dane osobowe podane w procesie rejestracji, w tym, w szczególności imię i nazwisko, adres korespondencyjny, specjalizacja i adres mailowy są prawidłowe i prawdziwe. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian w podanych informacjach.

3.2 Używanie danych do logowania, dostęp do Serwisu Internetowego AAC

Użytkownik uzyskuje dostęp do spersonalizowanych treści i usług portalu AAC wprowadzając dane do logowania na odpowiednim ekranie logowania.

Dane do logowania użytkownika przeznaczone są wyłącznie do jego osobistego użytku. Zabrania się udostępniania swoich danych do logowania, w tym w szczególności hasła, osobom trzecim, z uwzględnieniem członków rodziny oraz znajomych. Należy chronić dane do logowania, ze szczególnym uwzględnieniem hasła, przed ujawnieniem i nie dopuścić do nieautoryzowanego korzystania z Serwisu Internetowego AAC przez inne osoby. Prosimy o niezwłoczny kontakt z Aesculap Akademie GmbH w przypadku, gdy użytkownik dowie się lub będzie podejrzewał, iż doszło do nieuprawnionego wykorzystania jego danych do logowania. Aesculap Akademie GmbH ma prawo niezwłocznie zawiesić dostęp do Serwisu Internetowego AAC w przypadku faktycznego lub domniemanego nieautoryzowanego użycia danych do logowania użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z nieautoryzowanego użytkowania danych do logowania. Użytkownik będzie odpowiadać za nieuprawnione korzystanie z jego danych do logowania jeśli przyczynił się do ich ujawnienia, nawet poprzez nie zachowanie należytej ostrożności. Odpowiedzialność ta nie będzie miała zastosowania jeśli użytkownik poinformował Aesculap Akademie GmbH na piśmie (dane kontaktowe można znaleźć w zakładce “Dane Szczegółowe”) o nieautoryzowanym korzystaniu z jego danych oraz, o ile jest to uzasadnione, zmienił hasło.

3.3 Rozwiązanie umowy lub zawieszenie prawa dostępu do serwisu

Aesculap Akademie GmbH zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszenia danych do logowania użytkownika, bez podania przyczyn, w związku z naruszeniem przez niego niniejszych Warunków Użytkowania, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych danych w profilu użytkownika, nieuprawnione udostępnienie danych osobom trzecim, ze szczególnym uwzględnieniem hasła oraz/ lub niezgodne z zasadami korzystanie z treści portalu oraz/ lub do trwałego zablokowania dostępu do serwisu ze skutkiem natychmiastowym lub w terminie ustalonym według uznania Aesculap Akademie GmbH oraz do rozwiązania stosunku umownego z użytkownikiem bez okresu wypowiedzenia.

3.4 Bezpłatne usługi, powiadomienia mailowe

3.4.1 Dostęp do treści
Po pomyślnej identyfikacji i rejestracji, użytkownik uzyskuje dostęp do różnego rodzaju bezpłatnych treści w sekcji “Moja Akademia” Serwisu Internetowego AAC. Szczegółowe informacje na temat bezpłatnych sekcji podane są w objaśnieniach dotyczących portalu.

3.4.2 Powiadomienia mailowe
Serwis Internetowy AAC oferuje użytkownikom bezpłatne powiadomienia mailowe. Aby otrzymywać takie wiadomości, użytkownik musi podać swój osobisty adres mailowy oraz/ lub adres mailowy przydzielony użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Podawanie innych adresów mailowych, szczególnie należących do innych osób nie jest dozwolone. Link znajdujący się w zakładce “Moja Akademia” służy do wyrejestrowania się z usługi otrzymywania powiadomień mailowych.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych, lub innych problemów  prosimy o kontakt mailowy z działem wsparcia technicznego pod adresem info@aesculap-academy.com przed wylogowaniem się z serwisu.

4. Inne warunki korzystania z Serwisu Internetowego AAC

4.1 Poufność danych do logowania

Dane do logowania użytkownika przeznaczone są wyłącznie do jego osobistego użytku i w związku z tym są traktowane jako dane poufne.

4.2 Cel korzystania z serwisu

Użytkownik może korzystać z treści dotyczących kursów szkoleniowych oraz innych treści serwisu wyłącznie w celach związanych z ustawicznym kształceniem w profesji medycznej.

Udzielanie się na forach/ blogach oraz korzystanie z innych usług służy wyłącznie wymianie opinii i doświadczeń z innymi zarejestrowanymi użytkownikami serwisu.

4.3 Publikowanie w sieci materiałów użytkownika

Podczas udzielania się na forach i na blogach użytkownik ma możliwość zamieszczania własnych materiałów (np. zdjęć, tekstów, itp.). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść takich materiałów. W zakresie zamieszczanych treści, użytkownik zobowiązany jest do całkowitego zwolnienia z odpowiedzialności władz i pracowników Aesculap Akademie GmbH z tytułu potencjalnych roszczeń osób trzecich, w szczególności, w związku z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków handlowych oraz/ lub zobowiązań do zachowania poufności. Ponadto, użytkownik zobowiązany jest zapewnić zgodność  publikowanych materiałów z przepisami prawa. Aesculap Akademie GmbH zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia publikacji w sieci materiałów użytkownika, jeżeli zachodzi podejrzenie, iż naruszają one prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, jednakże nie ma obowiązku weryfikacji publikowanych materiałów pod kątem potencjalnych naruszeń prawa lub w innych celach.
Niezależnie od powyższych postanowień, Aesculap Akademie GmbH zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów użytkownika po upływie wskazanego okresu czasu.

5. Korzystanie z treści i prawo do korzystania

Użytkownik ma prawo korzystać z treści Serwisu Internetowego AAC dla własnych celów zawodowych związanych z profesją medyczną, dla celów ustawicznego kształcenia oraz wymiany opinii i doświadczeń z innymi zarejestrowanymi użytkownikami. Zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej, w szczególności oferowania towarów i usług na portalu AAC, systematycznego gromadzenia i podsumowywania treści dostępnych w serwisie, zarówno tych publikowanych przez administratora serwisu jak i przez innych użytkowników, oraz przesyłania takich treści lub ich podsumowania osobom trzecim. Korzystanie z treści publikowanych w serwisie AAC w innych celach lub publikowanie materiałów za wynagrodzeniem otrzymywanym od osób trzecich jest niedozwolone za wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik otrzymał uprzednią pisemną zgodę od Aesculap Akademie GmbH.

Rejestracja nie uprawnia automatycznie użytkownika do korzystania z Serwisu Internetowego AAC. Nie gwarantujemy dostępności platformy, tworzenia kopii zapasowych publikowanych treści ani też kompatybilności i zgodności funkcjonalnej systemów i oprogramowania. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania Serwisu Internetowego AAC w całości lub części, lub do jego całkowitego zamknięcia na pewien okres czasu lub trwale.

Użytkownik  przyznaje serwisowi bezpłatne, niewyłączne prawo do publikowanych przez siebie treści (artykułów, komentarzy, opinii, ocen itp.), bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub merytorycznych. Dotyczy to szczególnie prawa do publikacji treści w celach reklamowych, z uwzględnieniem fragmentów lub  wersji skróconych przedmiotowych treści, bez podawania imienia i nazwiska użytkownika na portalu AAC lub w innych mediach.

6. Odpowiedzialność za publikowane treści, usuwanie treści

Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność oraz jakość treści zamieszczanych na platformie AAC przez użytkowników. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane przez siebie, a inni użytkownicy są odpowiedzialni za swoje materiały zamieszczone w serwisie.

Nie udzielamy w serwisie AAC porad medycznych ani terapeutycznych, ani też porad i rekomendacji w żadnej innej dziedzinie. Wszelkie skróty i kompilacje materiałów publikowanych przez użytkowników dokonane przez redaktorów, służą wyłącznie celom redakcyjnym; poszczególni użytkownicy są nadal odpowiedzialni za własne treści, zgodnie z podanymi powyżej zasadami.
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których linki zostały zamieszczone przez użytkowników na portalu AAC oraz stron internetowych, na których znajdują się linki do portalu AAC. Linki takie zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy dowiemy się iż strony, do których prowadzą naruszają przepisy obowiązującego prawa.

Prosimy użytkowników o upewnienie się, że wybrana nazwa użytkownika, treść publikowanych artykułów oraz zamieszczone linki do innych stron internetowych nie naruszają obowiązujących ograniczeń prawnych, obyczajowych oraz praw osób trzecich (znaki handlowe, prawa autorskie , ochrona danych, zobowiązania do zachowania poufności, itp.). Jeżeli wybrana nazwa użytkownika, treść publikowanych artykułów lub zamieszczone linki do innych stron internetowych naruszają obowiązujące ograniczenia prawne, obyczajowe lub prawa osób trzecich, a użytkownik ponosi za to odpowiedzialność, użytkownik ten będzie odpowiadać wobec Aesculap Akademie GmbH za wszystkie szkody wynikające ze wspomnianych naruszeń. W takich przypadkach, użytkownik będzie zobowiązany zabezpieczyć Aesculap Akademie GmbH przed potencjalnymi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszeń prawa, z uwzględnieniem pokrycia kosztów ewentualnej obsługi prawnej.

7. Prawa autorskie, prawa licencyjne i znaki handlowe

Projekt Serwisu Internetowego, a także wszystkie teksty, obrazy, elementy graficzne, layouty, dźwięki, animacje, filmy wideo i bazy danych są chronione prawami autorskimi lub podlegają innym formom ochrony własności intelektualnej. O ile nie wskazano inaczej, prawa te należą do Aesculap Akademie GmbH.

Zakres usług świadczonych przez Aesculap Akademie GmbH w ramach serwisu nie może być interpretowany w taki sposób, iż usługi te skutkują przeniesieniem na użytkowników – z zasady, na mocy reguły estoppel lub w inny sposób – licencji lub praw autorskich, patentów, znaków handlowych lub innych form własności intelektualnej Aesculap Akademie GmbH lub osób trzecich.
O ile nie podano innej informacji, wszystkie marki wykorzystywane na platformie są chronione znakiem handlowym. Dotyczy to w szczególności logotypów i marek firmy.

8. Kopie zapasowe danych

Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za regularne sporządzanie kopii zapasowych ważnych informacji, w celu zabezpieczenia ich przed stratą, uszkodzeniem lub modyfikacją, przy zastosowaniu środków technicznych odpowiadających znaczeniu danych.

9. Ochrona i przechowywanie danych

Utrzymujemy niniejsze Warunki Użytkowania oraz dane osobowe podane przez użytkowników podczas rejestracji dla celów zarządzania umowami i archiwizujemy je przez okres obowiązywania umowy. W trakcie obowiązywania umowy użytkownik ma do nich dostęp i może pobrać je ze strony serwisu.

Uzupełnieniem niniejszych Warunków Użytkowania jest nasza Polityka Prywatności.

10. Odpowiedzialność

Przepisy szczególne dotyczące bezpłatnego świadczenia usług, forów dyskusyjnych, porad ekspertów i utraty danych:

Sekcje 599 i 600 BGB [Niemiecki Kodeks Cywilny] mają zastosowanie w odniesieniu do bezpłatnych treści i biuletynów informacyjnych w przypadku wyniknięcia szkód związanych z użytkowaniem Serwisu Internetowego AAC lub otrzymywaniem biuletynów informacyjnych.
Użytkownik zamieszczający treści na forum dyskusyjnym lub udzielający porady w charakterze eksperta w określonej dziedzinie specjalizacji jest osobiście i wyłącznie odpowiedzialny za tego rodzaju treści. W takim przypadku, Aesculap Akademie GmbH dostarcza jedynie techniczne medium komunikacji i nie odpowiada za prawidłowość, dokładność czy rzetelność publikowanych treści. W szczególności, Aesculap Akademie GmbH nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione w związku z korzystaniem z takich informacji. Jeśli szkody są wynikiem utraty danych, Aesculap Akademie GmbH nie ponosi za nie odpowiedzialności, bez względu na swoją potencjalną rolę w tym zakresie, jeżeli szkód takich można by uniknąć gdyby użytkownik sporządzał prawidłowo, regularnie i w pełnym zakresie kopie zapasowe  utraconych danych (patrz powyżej).

Z zastrzeżeniem powyższego, Aesculap Akademie GmbH  będzie odpowiadać za szkody wynikające z celowego działania, rażących zaniedbań lub z niezapewnienia gwarantowanych warunków, szkody związane z zawinionym naruszeniem istotnych postanowień umowy (tak zwanych, podstawowych obowiązków umownych), konsekwencje naruszenia obowiązujących zasad skutkujących zagrożeniem dla życia lub zdrowia oraz w przypadku, gdy odpowiedzialność wynika z przepisów ustawowych dotyczących odpowiedzialności za produkt. Podstawowe obowiązki umowne, to te zobowiązania stron, które muszą zostać wypełnione, aby prawidłowo zrealizować zawartą umowę, na wykonanie  których druga strona umowy może liczyć oraz naruszenie których zagraża osiągnięciu celu umowy.

W przypadku nie wywiązania się z podstawowych obowiązków umownych, odpowiedzialność ogranicza się do szkód jakie mogą wyniknąć i jakich można zwyczajowo oczekiwać i spodziewać się w związku ze świadczonymi usługami zbliżonymi do usług  wykonywanych na mocy umowy, pod warunkiem, że szkody te wynikają z niewielkich zaniedbań i nie mają wpływu na życie lub zdrowie ludzi. Inne rodzaje odpowiedzialności Aesculap Akademie GmbH i jego prawomocnie ustanowionych pełnomocników zostają niniejszym wyłączone, bez względu na podstawy prawne.

11. Zmiana Warunków Użytkowania

Aesculap Akademie GmbH zastrzega sobie prawi do zmiany Warunków Użytkowania w dowolnym terminie oraz bez podawania przyczyn. Zmodyfikowane Warunki Użytkowania zostaną dostarczone użytkownikom pocztą elektroniczną. Zmodyfikowane Warunki Użytkowania zostaną uznane za zaakceptowane, jeśli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec ich obowiązywania w ciągu 14 dni od otrzymania ich droga mailową. Ewentualny sprzeciw musi zostać wyrażony w formie pisemnej. W przesłanej wiadomości mailowej, Aesculap Akademie GmbH zwróci uwagę użytkowników na możliwość wyrażenia sprzeciwu, poda termin do jakiego należy go zgłosić oraz opisze konsekwencje braku działania ze strony użytkownika.

Sprzeciw wobec Warunków Użytkowania jest jednoznaczny z rozwiązaniem umowy. Po otrzymaniu sprzeciwu, Aesculap Akademie GmbH wyznaczy użytkownikowi okres 14 dni, w ciągu których będzie on mógł ściągnąć lub usunąć zamieszczane w serwisie treści. Po upływie tego okresu czasu dostęp do serwisu jest nieodwracalnie blokowany i usuwany.

Zmiany w Warunkach Użytkowania nie mogą jednak skutkować ograniczeniem zakresu treści i korzystania z serwisu AAC przez użytkownika, w sposób dla niego niekorzystny, ani wprowadzać nowych obowiązków, o których nie było mowy we wcześniejszej wersji Warunków Użytkowania.

12. Jurysdykcja, obowiązujące prawo

Miasto Melsungen jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z użytkowania serwisu AAC, jeśli użytkownik prowadzi działalność gospodarczą. Zastosowanie mieć będzie wyłącznie prawo obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec,

13. Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej Umowy muszą być dokonane na piśmie. Dotyczy to również ewentualnych uzgodnień znoszących obowiązek zachowania formy pisemnej.
Jeśli umowa ta lub którekolwiek z jej postanowień okażą się nieważne lub niepełne, nie będzie to miało wpływu na ważności skuteczność pozostałych postanowień umowy Nieważne lub niepełne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem jak najbardziej zbliżonym do pożądanego celu ekonomicznego pierwotnego postanowienia.

Prawa i uprawnienia wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, za wyjątkiem ich przeniesienia na podmioty powiązane w rozumieniu Sekcji 15 AktG [Ustawa o spółkach], należące do Grupy B.Braun.

Obowiązującym prawem jest prawo Republiki Federalnej Niemiec.

Wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających w związku z niniejszą umową posiada kompetentny Sąd Okręgowy lub Krajowy, któremu podlega miasto Tuttlingen.

Globalna lista kursów Globalna lista kursów

Kontakt

Aesculap Akademia

ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

 

Tel:    +48 61 44 37 529
Tel:    +48 61 44 20 350


E-mail:
adam.nowaczkiewicz@bbraun.com

anna.kuczynska@bbraun.com

paulina.dymkowska@bbraun.com

dawid.konieczny@bbraun.com

FAKTURY: aleksandra.gularek@bbraun.com

 

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Chirurgia Ogólna (Laparoskopia; Szycie)", "[TestSparte1]": "204974", "[TestSparte2]": "2", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Anuluj", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Prosimy o akceptacj\u0119 ‘Og\u00F3lnych warunk\u00F3w serwisu‘ oraz ‘Deklaracji o ochronie danych osobowych‘.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Prosimy o wyra\u017Cenie zgody na przetwarzanie danych osobowych." }