The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

Użytkownik o tych danych już istnieje!
Ten kurs został dodany do ulubionych
Kurs został usunięty z ulubionych
Aby zarządzać ulubionymi musisz być zarejestrowany.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Wpisane has\u0142a nie s\u0105 jednakowe.", "NO_SEARCH_RESULTS": "Brak wynik\u00F3w wyszukiwania." }
??????

Polska

Polska

Polityka Prywatności serwisu Aesculap Akademii

Szanowny Użytkowniku serwisu Aesculap Akademii,

Ochrona danych jest dla nas istotna i traktujemy tę kwestię bardzo poważnie. Chcemy współpracować z użytkownikami na zasadach wzajemnego zaufania i zapewnić zadowolenie naszych użytkowników pod każdym względem. Podejście to dotyczy również ochrony danych osobowych użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe użytkowników i stanowi uzupełnienie obowiązujących Warunków Użytkowania serwisu Aesculap Akademii.

Właścicielem serwisu Aesculap Akademia i podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu niemieckiego prawa o ochronie danych osobowych jest:

Aesculap Akademie GmbH
Am Aesculap Platz 1
78532 Tuttlingen
Niemcy
Tel. +49 (0) 74 61-95 20 01
Faks +49 (0) 74 61-95 20 50
E-mail: datenschutz@aesculap-akademie.de

 

1. Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w obrębie Grupy B.Braun zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, obowiązującymi w Republice Federalnej Niemiec oraz na terytorium Unii Europejskiej. W żadnym wypadku, dane osobowe użytkowników nie zostaną przekazane osobom trzecim spoza Grupy B.Braun dla celów reklamowych lub marketingowych bez uprzedniej zgody użytkownika.

W naszej firmie, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodność z niniejszą Polityką są monitorowane przez Pełnomocnika ds. Ochrony Danych. Cały zespół Aesculap Akademii został przeszkolony  w zakresie postępowania z danymi osobowymi i zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych.

 

2. Forma i zakres wykorzystywania danych 
Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z usług internetowych dostępnych po zarejestrowaniu w serwisie internetowym Aesculap Akademia, z uwzględnieniem rezerwacji kursów, oferowania funkcjonalności przeznaczonych dla określonych grup docelowych oraz przesyłania pocztą tradycyjną lub elektroniczną ukierunkowanych informacji lub ofert reklamowych dotyczących naszych kursów i usług.

 

3. Przechowywanie danych osobowych

3.1 Informacje obowiązkowe

Aby móc korzystać z funkcjonalności dostępnych w serwisie Aesculap Akademia, użytkownik zobowiązany jest do podania określonych danych osobowych, które będą przez nas przetwarzane i przechowywane. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi danymi przez cały czas w zakładce „Moja Akademia”. Użytkownik, który chce aby jego profil i dane zostały usunięte z serwisu musi wysłać wiadomość mailową na adres “datenschutz@aesculap-akademie.de”, ponieważ z chwilą usunięcia jego danych zablokowany zostaje dostęp do spersonalizowanych sekcji Aesculap Akademii.

W procesie rejestracji wymagane jest podanie następujących danych:
• Adres mailowy
• Nazwa użytkownika
• Hasło
• Tytuł (Pan/ Pani)
• Stanowisko
• Imię
• Nazwisko
• Ulica
• Numer ulicy
• Kod pocztowy
• Miasto
• Kraj

Uwaga:  Ze względów bezpieczeństwa, dane do logowania (nazwa użytkownika i hasło) nie mogą być podawane innym osobom. Nasi pracownicy nigdy nie będą prosić o podanie takich danych.
Prosimy o zachowanie tych danych w poufności i nie ujawnianie ich innym osobom. Hasło użytkownika musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z małych i dużych liter. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa hasła, zalecamy dodatkowo uwzględnienie w haśle liczb i znaków specjalnych. Decyzja o wyborze hasła jest indywidualnym obowiązkiem użytkownika naszego serwisu.

 

4. Usuwanie danych osobowych 
Przechowujemy dane uczestników tylko tak długo dopóki jest to wymagane i dozwolone na mocy obowiązujących przepisów oraz w związku z naszą relacją biznesową, wyłącznie przez okres czasu przez który użytkownik korzysta z serwisu Akademii. Wszystkie dane są następnie usuwanie, pod warunkiem iż nie obowiązuje ustawowy okres wymaganego przechowywania takich danych.
Użytkownik, który chce aby jego profil i dane zostały usunięte z serwisu musi wysłać wiadomość mailową na adres “datenschutz@aesculap-akademie.de”, ponieważ z chwilą usunięcia jego danych zablokowany zostaje dostęp do spersonalizowanych sekcji Aesculap Akademii.

 

5. Kursy 
Po zarejestrowaniu się jako w serwisie Aesculap Akademii, użytkownik będzie mógł rezerwować kursy przez Internet, lub dodawać je do swojego koszyka, do którego dostęp jest zapewniony przez cały czas w zakładce “Moja Akademia”.

 

6. Biuletyny informacyjne i regularne powiadomienia mailowe 
Serwis Aesculap Akademia wysyła informacje o kursach i powiadomienia mailowe (zwane dalej ‘wiadomościami’) do wszystkich członków Aesculap Akademii. W ten sposób, Aesculap Akademia informuje użytkowników o nowych kursach, przekazuje bieżące informacje o działalności firmy oraz dostarcza określonych spersonalizowanych informacji poszczególnym członkom.
Użytkownik może w każdej chwili wyrejestrować się z usługi otrzymywania określonych typów wiadomości w swoim profilu, w zakładce “Moja Akademia”.

 

7. Bezpieczeństwo 
Wprowadziliśmy rygorystyczne zabezpieczenia, aby zapewnić ochronę danych należących do użytkowników serwisu Aesculap Akademii. Stosujemy standardowy w branży protokół SSL (Secure Sockets Layer) w celu szyfrowania danych przechowywanych w spersonalizowanych sekcjach serwisu internetowego Aesculap Akademia. Nasze systemy IT są wyposażone w najnowsze zabezpieczenia zapobiegające utracie lub nieautoryzowanemu dostępowi do danych. Aby zabezpieczyć dane osobowe przed nieautoryzowanym dostęp, użytkownik zostanie automatycznie wylogowany z serwisu Aesculap Akademii po 60 minutach braku aktywności.

 

8. Linki 
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych gromadzonych i przetwarzanych przez serwis Aesculap Akademii. W serwisie Aesculap Akademii mogą znajdować się linki prowadzące do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych użytkowników przez administratorów takich stron. W związku z tym, zalecamy aby użytkownicy opuszczający strony serwisu Akademii upewniali się u operatorów stron internetowych/ portali, do których prowadzą zamieszczone linki, jaką politykę ochrony danych osobowych stosują.


 
9. Pliki ‘cookie’ 
Serwis Aesculap Akademii korzysta z plików ‘cookie’ przeglądarki lub ID sesji w procesie rejestracji i logowania oraz w celu wyświetlania we właściwy sposób, bez błędów, usług opcjonalnych. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu ciągłego doskonalenia naszych usług, a nie w celu personalnej identyfikacji użytkowników naszego portalu. Jeśli użytkownik zablokuje obsługę plików ‘cookie’, będzie miał ograniczoną możliwość korzystania z usług.

 

10. Pliki rejestruWykorzystujemy również adresy IP w celu analizowania trendów, zarządzania serwisem, optymalizowania korzystania z serwisu oraz gromadzenia ogólnych danych demograficznych. Informujemy, że oprócz danych wprowadzonych przez użytkownika, przechowujemy również informację o adresie IP wykorzystywanym przez użytkownika podczas odwiedzin na naszym portalu. Informacja ta może zostać użyta w celu zabezpieczenia roszczeń lub zebrania dowodów w sprawie. Nie wykorzystujemy informacji o adresach IP użytkowników w żadnym innym celu. Dane te są rejestrowane wyłącznie w celach prewencyjnych. Ponadto zapewniamy, że adres nie może zostać przypisany indywidualnie do danego użytkownika serwisu Aesculap Akademii.

 

11. Śledzenie danych 
Serwis Aesculap Akademii wykorzystuje nowe technologie oferowane przez firmę etracker GmbH (www.etracker.de) w celu gromadzenia i przechowywania anonimowych danych. Do celu tego mogą zostać wykorzystane pliki ‘cookie’, które gromadzą i przechowują dane wyłącznie pod pseudonimem. Dane te służą stworzeniu profilu użytkownika oznaczonego pseudonimem. Dane nie służą personalnej identyfikacji użytkowników serwisu i nie są zestawiane z danymi osobowymi. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania jakichkolwiek danych w przyszłości (link do funkcji etracker).

 

12. Hosting
Aby zagwarantować globalną efektywność oraz wysoki poziom dostępności strona internetowa Aesculap Akademii (łącznie z danymi użytkowników) jest obsługiwana przez centrum danych Amazon (Amazon Cloud) w Irlandii. Ze względu na wybraną przez nas wysoką jakość szyfrowania, Amazon praktycznie nie ma dostępu do Państwa danych.
Amazon Cloud jest częścią Amazon Web Services, obsługiwanej przez Amazon Web Services, Inc, PO Box 81226, Seattle 98108-1226. Więcej informacji na temat "Amazon Web Services" oraz polityki prywatności na:  http://aws.amazon.com/de/ i https://aws.amazon.com/de/privacy

13. Prawa prywatności chroniące właściciela danych 
Jako właściciel danych, użytkownik posiada następujące prawa wobec Akademii Aesculapa:
• Możliwość uzyskania informacji od podmiotu odpowiedzialnego np. o przechowywanych danych na swój temat, źródle takich danych oraz o celu ich przechowywania,
• Prawo do skorygowania nieścisłości w przechowywanych danych,
• Możliwość ubiegania się o usunięcie danych, które nie są już wymagane, o ile nie obowiązuje ustawowo wymagany okres przechowywania danych,
• Prawo do wycofania w dowolnym terminie swojej zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie własnych danych osobowych, o ile nie jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa o znaczeniu nadrzędnym, lub jest niezbędne w celu zarządzania istniejącą relacją umowną.

Na prośbę użytkownika, dostarczymy mu pisemne oświadczenie o treści zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa,  z informacją czy przechowujemy jego dane osobowe, a jeśli tak, jakie są to dane.  Ponadto, zgodnie z ustawowymi regulacjami, użytkownik ma prawo do poprawiania, blokowania i usuwania swoich danych osobowych. Streszczenie takich informacji o treści zgodnej z Sekcją 4 BDSG [Ustawa federalna o ochronie danych] zawarliśmy w publicznym oświadczeniu o przetwarzaniu danych.

 

14. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z naszym firmowym Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych. Udziela on również pomocy w przypadku zapytań o informacje, próśb lub skarg:

Adam Nowaczkiewicz
Aesculap Akademia
E-mail: adam.nowaczkiewicz@bbraun.com

 

15. Dostęp do polityki prywatności  
Politykę Prywatności można pobrać w dowolnym terminie z serwisu Aesculap Akademii, link „Polityka prywatności”.

 

16. Zasady etykiety obowiązującej podczas korzystania z serwisu Aesculap AkademiiZasady udziału w grupach dyskusyjnych:
• Opinie należy wyrażać w sposób kulturalny. Należy zachować obiektywizm i powstrzymać się od obraźliwych personalnych uwag.
• Zabrania się zamieszczania treści o charakterze naruszającym prawo, dyskryminującym, rasistowskim, obraźliwym i zniesławiającym, a także treści o charakterze komercyjnym oraz zamieszczania linków prowadzących do stron internetowych z takimi treściami.
• Posty powinny być zwięzłe i zawierać obrazy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
• Nie należy zamieszczać prywatnych danych innych osób, takich jak nazwiska, adresy, numery telefonów czy adresy mailowe
• Należy respektować prawa osób trzecich (ze szczególnym uwzględnieniem prawa do prywatności i praw autorskich),  w przypadku gdy użytkownik zamierza opublikować wiadomości otrzymane prywatnie od innych osób lub artykuły innych autorów, lub gdy zamierza upublicznić posty zamieszczone na forum w inny sposób. Prosimy pamiętać, że użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 
Prawa i obowiązki administratora serwisu:
• Administrator serwisu ma prawo przechowywać posty na forum bezterminowo, a także edytować je i przenosić, zamykać i otwierać wątki oraz usuwać posty i wątki. Żadne roszczenia z tego tytułu nie będą akceptowane.
• Użytkownicy naruszający zasady udziału w grupach dyskusyjnych lub ogólne zasady etykiety sieciowej mogą zostać wykluczeni z dalszego uczestnictwa w serwisie.
• Administrator serwisu nie odpowiada za prawidłowość i zgodność z prawem informacji zawartych w postach użytkowników oraz za treść stron internetowych, do których linki podane zostały w postach użytkowników.
Polityka obowiązuje od dnia 1 października 2012 roku.

Globalna lista kursów Globalna lista kursów

Kontakt

Aesculap Akademia

ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

 

Tel:    +48 61 44 37 529
Tel:    +48 61 44 20 350


E-mail:
adam.nowaczkiewicz@bbraun.com

maria.szulc@bbraun.com

paulina.dymkowska@bbraun.com

joanna.wrobel@bbraun.com

FAKTURY: aleksandra.gularek@bbraun.com

 

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestezjologia", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "2", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Anuluj", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Prosimy o akceptacj\u0119 ‘Og\u00F3lnych warunk\u00F3w serwisu‘ oraz ‘Deklaracji o ochronie danych osobowych‘.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Prosimy o wyra\u017Cenie zgody na przetwarzanie danych osobowych." }